Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de bevalkamers van het Bevalcentrum West te Amsterdam.

 

Door aanmelding verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

Het Bevalcentrum West biedt de faciliteit in de vorm van een bevalkamer en verzorging rondom de bevalling. De medische verantwoordelijkheid voor de barende, kraamvrouw en haar (ongeboren) kind ligt te allen tijde bij de behandelend verloskundige. De directie van het Bevalcentrum West is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortkomt vanuit het handelen van de verloskundige. De verloskundige heeft hiervoor een overeenkomst getekend met het Bevalcentrum West. Het bevalcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen tijdens verblijf in het Bevalcentrum West.

 

Aanmelding en betaling

De aanmelding geschied bij binnenkomst, na vooraankondiging van de behandeld verloskundige. Bij binnenkomst is het gehele bedrag verschuldigd zoals dit met de zorgverzekeraar is overeengekomen.

De handelingswijze voor betaling is per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk of er een contract getekend is met de betreffende zorgverzekeraar.

 

Is er geen contract gesloten met de verzekeraar, dan is het gehele bedrag verschuldigd zoals aangegeven onder de tarieven op de website. Hiervoor wordt na vertrek een factuur gestuurd.

 

Bij contract zorgverzekeraar:

  • gehele bedrag gedeclareerd bij zorgverzekeraar, de eigen bijdrage wordt door de zorgverzekeraar geïnd
  • Gedeelte van het bedrag wordt bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Voor de eigen bijdrage wordt een factuur gestuurd door het Bevalcentrum West.

 

Plaats garantie

Het Bevalcentrum West kan geen plaats garanderen. In dat geval wordt bij de vooraankondiging dit aangegeven en zal de aanmelding niet in behandeling genomen worden.

 

Extra diensten en roomservice

Alle service die beschikbaar is op het Bevalcentrum West valt onder het tarief.

 

Kort verblijf en/of overplaatsing naar het ziekenhuis

De verblijfsduur in het Bevalcentrum West voor de bevalling varieert. Indien je maar kort verblijft door bijvoorbeeld een snelle bevalling blijft het volledige tarief verschuldigd.

 

Als je naar het ziekenhuis verwezen wordt, is het bedrag verschuldigd dat is afgesproken met de zorgverzekeraar. Indien er geen overeenkomst is met de zorgverzekeraar, is het gehele bedrag verschuldigd.

 

Informatie op de website

Ondanks dat de verstrekte informatie – welke van verschillende derden is verkregen – geacht wordt betrouwbaar te zijn, Bevalcentrum West noch diens leveranciers of providers garanties geven ten aanzien van de mate waarin deze recent, tijdig en opeenvolgend, adequaat, accuraat of volledig is. Evenmin kunnen garanties worden gegeven ten aanzien van de bruikbaarheid voor een bepaald doel. Noch Bevalcentrum West noch diens leveranciers of providers kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gehouden voor, en de gebruiker verklaart uitdrukkelijk genoemde partijen te vrijwaren tegen iedere vordering ter zake van:

  • Enige onnauwkeurigheid in, fout in, vertraging van of gebrek in (a) informatie, (b) de transmissie of levering daarvan, of
  • Enig verlies of enige schade voortvloeiend uit of veroorzaakt door (a) een dergelijke onnauwkeurigheid, fout, vertraging of omissie, (b) niet-nakoming, (c) onderbreking in de informatievoorziening ten gevolge van enig tekortschieten of nalaten aan de zijde van Bevalcentrum West of diens leveranciers/providers dan wel vanwege enige vorm van overmacht of enige andere oorzaak die buiten de macht van bedoelde partijen ligt.

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

 

Betalingstermijn

Betaling voor de door het Bevalcentrum West geleverde zorg moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan Bevalcentrum West zonder enige inhouding, verrekening of korting.

 

Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

 

Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke het Bevalcentrum West moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover het Bevalcentrum West deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

 

Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve